مرکز پیشگیری و آزمایش برای پناهندگان و مهاجران

تست سريع ناشناس و رایگان اچ آی وی و هپاتیت ب و س به زبان شما.

در اینجا شما می توانید با دادن یک قطره خون از انگشت خود آزمایش دهید. سریع محرمانه و رایگان برای اچ آی وی و هپاتیت ب و س و با ما در مورد مسائل مربوط به آموزش جنسی و بهداشت آن گفتگو کنید.ما اینجا هستیم ت. ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم که اعتماد به نفس داشته باشد و در مورد سلامت جنسی خود آگاهی کسب کنید بدون اینکه مورد انتقاد قرار بگیرید.

نشانی : Michail Voda 200, 104 46, Athens